Regulamin Konkursu 2015

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MIKROPROFESOR 2015

…a wszystko zaczyna się od muzyki..” – ks. prof. Józef Tischner


I. KAPITUŁA KONKURSU:

I.1. Za prawidłowy przebieg konkursu jak i za jego zakończenie odpowiada Kapituła Konkursu z przewodniczącym na czele.

I.2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą nauczyciele szkół polskich zaproszeni do udziału w pracach związanych z realizacją zadań konkursowych przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu.

1.3. Pięciu członków Kapituły oraz Przewodniczący tworzą Radę Programową Kapituły konkursu, do której zadań należy przede wszystkim ustalanie i zatwierdzanie regulaminu kolejnej edycji konkursu, rozpatrywanie spraw bieżących, oraz rozpatrywanie uwag i zażaleń.

I.4. Zakres prac i obowiązków związanych z aktualną edycją Mikroprofesora, ustala i proponuje członkom Kapituły jej przewodniczący. Członek Kapituły Konkursu musi wyrazić zgodę na proponowany przez przewodniczącego zakres prac.

I.5. Osoba szczególnie zasłużona, może otrzymać tytuł Honorowego Członka Kapituły Konkursu, na wniosek Kapituły, na okres dwóch lat. Po upływie tego czasu Kapituła konkursu może podjąć uchwałę o przedłużeniu na kolejne dwa lata tytułu Honorowego Członka Kapituły Konkursu, w tym przypadku decydującym kryterium jest aktywność osoby uhonorowanej jako ambasadora Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Mikroprofesor.

I.6. Osobną grupę, nazwaną „Razem z Nami”, stanowią osoby – przyjaciele Mikroprofesora, które kiedykolwiek wniosły znaczący wkład w popularyzację i rozwój konkursu. O bezterminowym udziale w tej honorowej grupie decyduje jednorazowo Kapituła konkursu, osoba zaliczona do przyjaciół konkursu nie może być jednocześnie członkiem kapituły konkursu.

II. UCZESTNICY:

II.1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych tj. liceów, techników, szkół policealnych, zasadniczych szkół zawodowych oraz innych placówek oświatowych stopnia ponadgimnazjalnego, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu. Rejestracji dokonujemy poprzez wejście na stronę konkursu i wypełnienie formularza. Rejestracji dokonujemy w dowolnym czasie. Organizatorzy nie potwierdzają mailem faktu zarejestrowania uczestnika.

UWAGA. Uczestnik może zarejestrować się tylko raz, w przypadku stwierdzenia naruszenia tego warunku (posiadania przez uczestnika tzw. multikont), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, wraz z powiadomieniem szkoły ucznia o tym fakcie.

III. ETAP I:

III.1. Pierwszy etap konkursu będzie składał się z 4 testów wiedzy; 1- będzie liczył 10 pytań, 2 – 20 pytań, 3 – 40 pytań, 4 – 80 pytań, z zakresu informatyki, multimediów i poligrafii oraz wiedzy z muzyki i muzykologii. Przy planowaniu terminów, uwzględniono w miarę możliwości istotne terminy roku kalendarzowego i szkolnego (takie jak święta, egzaminy gimnazjalne, maturalne itp.). Szczegółowy terminarz udostępnienia testów będzie przedstawiony na stronie internetowej konkursu.

III.2.  Za poprawną odpowiedź na pytanie będzie można uzyskać 1 punkt. W sumie uczestnik może uzbierać 150 pkt. za cały czas trwania I etapu. Uwaga! w niektórych pytaniach, podanie złej odpowiedzi może spowodować odjęcie wcześniej zgromadzonych punktów. W przypadku pytań wymagających wybrania kilku prawidłowych odpowiedzi, punkty będą naliczane w postaci ułamka. Niektóre pytania mogą wymagać dodatkowych odpowiedzi.

III.3. Etap pierwszy rozpoczyna się 12. stycznia 2015 (I test), a kończy 2. marca 2015 (IV – test).

IV. ETAP II:

IV.1. Każdy z zarejestrowanych uczniów chcąc wziąć udział w drugim etapie konkursu powinien przygotować teledysk (wideoklip) i opublikować na portalu Youtube, lub jeśli nie wyraża zgody na jego publikację, zapisany na płycie DC/DVD, przesłać na adres podany poniżej:

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Oświatowych
Ul. Partyzantów 1
32-600 Oświęcim

Z dopiskiem Mikroprofesor’2015. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośnika.

Myślą przewodnią teledysku powinien być jeden z 5 cytatów ks. prof. Józefa Tischnera (do wyboru):

 • … W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa….
 • …Kiedy niewolnik spotyka człowieka wolnego, albo go za tę jego wolność znienawidzi, albo sam staje się wolny…
 • …Musisz rozumieć nieprzyjaciół, bo nieprzyjaciel ma ci bardzo dużo do powiedzenia o tobie samym, o twojej własnej sytuacji…
 • … Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu tylko jedno: „szukaj”…
 • … Losem człowieka jest: dać się pokonać nadziei. Ginie ten, kto przestaje jej ulegać…

IV.2. Teledysk powinien zawierać oryginalną aranżację i słowa, jego długość nie powinna przekraczać 4 minut. Jako ścieżka dźwiękowa może posłużyć dowolny, instrumentalny utwór muzyczny, wykorzystany zgodnie z obowiązującym prawem autorskim, w tym także skomponowany specjalnie na potrzeby konkursu.

IV.3. Teledysk powinien zawierać logo konkursu, nazwisko autora oraz wykonawców a także nazwisko autora oraz tytuł utworu wykorzystany jako podkład dźwiękowy. Wykonawcą utworu może być sam autor lub osoba wskazana w czołówce utworu o ile wyrazi na to zgodę. Jury może zażądać od autora możliwości komunikacji z wykonawcą lub wykonawcami utworu celem weryfikacji ich zgody na publikację utworu. W przypadku publikacji na Youtube autor, uczestnik II etapu przysyła na adres e-mail konkursu (mikroprofesor@gmail.com) jedynie link odsyłający do utworu zamieszczonego na Youtube.

IV.4. Uczestnictwo w etapie drugim jest nieobowiązkowe.

IV.5. Wraz z informacją o adresie utworu, a w przypadku przesyłki pocztowej, wraz z płytą CD/DVD zawierającą nagranie, należy dołączyć wypełnioną i zeskanowaną ankietę, do pobrania na stronie internetowej konkursu.

IV.6. Brak wypełnionej ankiety, spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

IV.7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nielegalnego wykorzystania materiałów przez autora prezentacji. Organizator konkursu oświadcza, że nadesłane prace mogą zostać wykorzystane do celów niekomercyjnych (np. edukacyjnych) z zachowaniem informacji o autorze dzieła i pozostawieniem dzieła w formie niezmienionej.

IV.8. Oceniane będą:

 • pomysłowość autora, aranżacja, tekst i melodia utworu – do 50 pkt.
 • poziom techniczny – do 100 pkt.
 • zgodność z tematem – do 50 pkt.
 • wartość edukacyjna  – do 50 pkt.

IV.9. W przypadku podejrzenia o plagiat, autor prezentacji zostanie zdyskwalifikowany, wraz z powiadomieniem nauczyciela informatyki danego ucznia o tym fakcie.

V. FINAŁ:

V.1. Do finału zostanie zakwalifikowanych dziesięciu najlepszych uczestników konkursu wg. następującego klucza:

– dziesięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów, jeśli w tak wyłonionej finałowej dziesiątce znajdzie się co najmniej jeden uczestnik uczęszczający do  gimnazjum.

LUB

– jeśli nie zaistnieje warunek wskazany powyżej; dziewięciu uczniów szkół średnich z najwyższą liczbą punktów oraz najlepszy gimnazjalista.

V.2. Celem finału jest wyłonienie najlepszego uczestnika, który otrzyma tytuł Mikroprofesora. W finale uczestnicy rozwiązywać będą zadania praktyczne, które swą tematyką będą obejmowały szeroki zakres zagadnień z informatyki i technologii informacyjnej oraz języka angielskiego dla informatyków:

 • Systemy operacyjne (DOS, Windows, Linux, MacOS)
 • Projektowanie stron internetowych (php, html, css)
 • Oprogramowanie biurowe
 • Grafika i multimedia
 • Sieci komputerowe
 • Języki programowania (C++) oraz algorytmika
 • Urządzenia komputerowe (w tym historia komputera)
 • Cyfrowe urządzenia mobilne
 • Język angielski dla informatyków

V.3. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Oświęcimiu – mieście, które jest siedzibą Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Oświatowych.

V.4. O zwycięstwie zdecyduje ilość punktów, którą uczestnik otrzyma w finale, w przypadku takiej samej ilości punktów, o zwycięstwie zdecyduje suma punktów, które uczestnik zdobył w etapie I i II.

V.5. Szczegółowa organizacja finału i wręczenia nagród zostanie przedstawiona zainteresowanym uczestnikom oraz ich opiekunom w późniejszym terminie.

VI. TERMINY:

VI.1. Początek rejestracji uczestników: 29.12.2014, zakończenie rejestracji 02.03.2015.

VI.2. Czas trwania etapu I: 12.01.2015 – 02.03.2015

VI.2.1 Terminy testów:

TEST nr 1: 10 pytań – 12.01.2015 (7.00-20.00) czas trwania 7 minut

TEST nr 2: 20 pytań – 30.01.2015 (7.00-20.00) czas trwania 13 minut

TEST nr 3: 40 pytań – 13.02.2015 (7.00-20.00) czas trwania 25 minut

TEST nr 4: 80 pytań – 2.03.2015 (7.00-20.00) czas trwania 40 minut

VI.3. Termin nadsyłania ankiet oraz prac do etapu II: 12.01.2015 (po wcześniejszej rejestracji) – 02.03.2015.

VI.4. Finał konkursu i rozdanie nagród: marzec/kwiecień 2015

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

VII.1. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Programowa Kapituły Konkursu na zwołanym posiedzeniu, a werdykt ogłasza Przewodniczący Kapituły.

VII.2. Od werdyktu Rady Programowej Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.

VII.3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zakłócenia przebiegu konkursu, powstałe z powodu usterek technicznych tak po stronie uczestnika jak i organizatora lub innych zdarzeń losowych, a także na skutek nieuprawnionej ingerencji osób trzecich.

VII.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian terminów i lokalizacji, zarówno finału jak i poszczególnych etapów imprezy.